Пошук по сайту

Геометрія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

1. Відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства

1. Відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
ВИСНОВОК

щодо результатів проведення державної атестації

Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Арцизької районної ради Одеської області
Відповідно до Закону України «Про освіту», наказу відділу освіти Арцизької районної державної адміністрації від 3 лютого 2016 року № 33/ОД «Про проведення державної атестації Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Арцизької районної ради Одеської області», керуючись Порядком державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 січня 2015 року №67, зареєстрованим Міністерством юстиції України 14 лютого 2015 року № 173/26618, з метою перевірки виконання навчальним закладом вимог Конституції України, Указів Президента України, постанов Верховної Ради та Кабінету Міністрів, нормативних документів МОН України з питань освіти, визначення реального потенціалу закладу щодо організації навчально-виховного процесу, встановлення відповідності рівня освітньої підготовки учнів навчального закладу державним стандартам», у період з 1 по 22 березня 2016 року проведено державну атестацію Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Арцизької районної ради Одеської області.

Атестаційною комісією у складі:

голови експертної комісії:

Ткаченко О.В., головного спеціаліста відділу освіти районної державної адміністрації;

членів експертної комісії:

Афанасьєвої Л.Н., голови районної профспілки працівників освіти;

Афоніної Л.В., методиста рай методкабінету;

Гевало А.З., голови батьківського комітету Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, технічного працівника Кам’янської сільської ради (за згодою);

Завальнюк Л.В., радник голови Арцизької районної державної адміністрації;

Залецької В.В., бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти;

Клімової Н.О., методиста рай методкабінету;

Лаговської В.В., методиста рай методкабінету;

Малюк Н.Д., завідувач рай методкабінету;

Мітрової Є.Д., методиста рай методкабінету;

Перегиня Н.Г., методиста рай методкабінету;

Пеляк А.М., голова ради Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,

Попової С.І., методиста рай методкабінету;

Рибак О.С., Кам’янський сільський голова (за згодою);

Самсоннікова В.С., методиста рай методкабінету вивчено напрямки діяльності навчального закладу, визначених робочою программою.

Отже,
1. Відповідність документації, у тому числі фінансової,

вимогам законодавства
1.1. Загальна характеристика загальноосвітнього навчального закладу.
Навчальний заклад діє на підставі Статуту, який затверджений в 2013р. Статут відповідає статусу закладу.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) від 05.11.2013р.

Колективний договір продовжений на 2014-2017 роки. Зміни до Договору прикріплені. Основні положення колдоговору виконуються.

У навчальному закладі створені безпечні умови праці та навчання , учасники навчально – виховного процесу дотримуються вимог охорони праці та правил життєдіяльності.

Робота з охорони праці базується на нормативно-правовій базі. Дирекцією закладу видані накази з питань охорони праці, ведеться необхідна документація.

Правила внутрішнього розпорядку затверджено наказом №1 від 03.01.2008 року «Правила внутрішнього трудового розпорядку».

Працівники закладу ознайомлені з основними положеннями Правил.

Документи і матеріали щодо річних перевірок готовності навчального закладу до навчального року зберігаються в окремій папці. Наявні усі акти перевірки готовності навчального закладу до нового навчального року, починаючи з 2013 року.

Концепція розвитку школи прописана на період 2016-2020рр., затверджена радою закладу (протокол №4 від 24.03.2016р.), має основні розділи, цілі і завдання. У Концепції розвитку прописана робота науково-методичної ради, управління , матеріально-технічне забезпечення школи, а також контроль за діяльністю навчального закладу.

Перспективний план розвитку Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів розрахований на період з 2014р. до 2019 р., затверджений педрадою закладу (протокол №1 від 28.08.2014р.), має усі складові плану: аналіз за минулі роки, контингент, кадри, курсова перепідготовка, перевірки стану викладання предметів, планування виховної роботи, тематика засідання педагогічної ради, розвиток матеріально-технічної бази закладу.

Номенклатура справ навчального закладу затверджена наказом по школі від 18.11.2013р. №91«Про організацію діловодства у школі ». Усі документи мають свій номер.

У Кам’янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів зберігаються статистичні звіти за останні 3 роки в окремій папці.

В основному ділова документація в закладі ведеться згідно з Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2000 року № 240.

Усі матеріали, відповідно переліку документів є в наявності і зберігаються згідно з правилами. Відповідні документи прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою та підписані директором. Роботу з документацію здійснюють особи, встановлені посадовими обов’язками.

Ділова документація ведеться українською мовою. Документи оформлюються у відповідних книгах та журналах ,назви яких відповідають 4 –му розділу переліку обов’язкової ділової документації. Усі книги та журнали поаркушно пронумеровані, прошнуровані, підписані директором школи ,підпис його засвідчено печаткою .

Всю ділову документацію зберігають у кабінеті директора у сейфі та шафах із дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 229-УІ. Сторонні особи не мають доступу до ділової документації закладу освіти. Перевірені книги та журнали відповідають переліку назв згідно наказу МОН України № 240 від 23.06.2000р. Нумерація в усіх книгах та журналах починається з січня місяця.

Накази, протоколи педагогічних рад, нарад при директорові друкуються на паперових носіях. Ведуться книги реєстрації наказів з основної діяльності та кадрових питань, протоколів засідань педради, нарад.

Алфавітна книга, книга обліку руху учнів ведеться секретарем школи.

Контроль за дотриманням вимог до ведення документації здійснює безпосередньо директор школи та заступник директора з навчально-виховної роботи. Всі недоліки або неточності у веденні документації фіксуються та ліквідовуються.

У наявності установчі документи діяльності Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

1.2. Управління загальноосвітнім навчальним закладом

Атестаційною комісією підлягалась перевірка книг наказів з основної діяльності (за останні три роки). Усі книги наказів прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою та підписом керівника навчального закладу. Накази підготовлені відповідно до Інструкції з діловодства, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки №240: дотримано однаковий інтервал тексту, бланк навчального закладу, в усіх наказах наявний підпис керівника та підписи ознайомлених осіб. Усі накази з основної діяльності реєструються у відповідній книзі, яка оформлена за усіма вимогами ділової документації.

Книга протоколів засідань педагогічної ради закладу ведеться у відповідності вимог діловодства. Протоколи мають об’ємну, вичерпну інформацію по кожному питанню, що виноситься на засідання.

Загальні збори трудового колективу відбуваються один раз на рік. При перевірці були наявні протоколи за 2013-2015 рр. Усі вони ведуться згідно вимог діловодства.

Засідання батьківського комітету школи проводяться 5 раз на рік, про що свідчать протоколи засідання батьківського комітету. Документи ведуться систематично та відповідно вимог діловодства.

У закладі створена піклувальна рада, у функції якої входять вирішення питання надання матеріальної допомоги. Дані питання розглядаються на засіданнях членів піклувальної ради, які відбуваються 4 рази на рік. При перевірці були надані протоколи з 2013 року, які знаходяться в окремій папці.

У Кам’янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів учнівське самоврядування діє у всіх класах, протоколи засідань веде педагог-організатор. Записи ведуться коротко та стисло, перевага надається складанню сценарію того чи іншого заходу.

Документи внутрішнього контролю. Керівництвом навчального закладу здійснюється відповідний контроль за станом викладання предметів, виховною роботою, плануванням уроків, станом ведення щоденників, журналів, зошитів учнів. Аналізи уроків, занять мають різну мету, різняться за формами та оформленням, що говорить про різнобічний підхід до внутрішнього контролю та аналізу роботи усього педагогічного колективу закладу. В аналізах відвіданих уроків прописується рівень їх проведення.

Але слід конкретизувати рекомендації,які надані вчителям, чітко формулювати подальшу роботу учителя.

Книги вхідного та вихідного листування ведуться з грудня 2013 року. Прописані усі документи, що надходять у навчальний заклад. Дані документи відповідають вимогам ведення діловодства у закладі.

Контрольно-візитаційна книга зберігається у сейфі директора школи. Записи в книзі проводяться офіційно-уповноваженними особами, які здійснюють перевірку школи в установленому порядку.

Журнал обліку звернень та заяв громадян прошитий, пронумерований, скріплений підписом і печаткою. Ведеться згідно вимог, всі звернення записуються у хронологічному порядку. В основному, у зверненнях піднімаються питання щодо зарахування і відрахування дітей до школи, організації навчально-виховного процесу та інші.
1.3. Формування дитячого та учнівського контингенту
Порядок зарахування учнів та їх відрахування здійснюється відповідно до вимог. В закладі ведеться книга обліку руху учнів. Протягом зазначеного терміну здійснено такі записи: 25 дитини зараховано (вказано ПІБ, зазначено звідки дитина прибула, а також зазначено до якого класу, прописано дату та номер наказу).

Протягом трьох років 44 дітей відраховано, наявні довідки із закладів, де надалі продовжать навчання діти, вказано номер та дату наказу.

Книга прошита, пронумерована та скріплена печаткою.

Ведеться журнал прибуття (вибуття) дітей, записи відповідають вимогам. У кожної дитини є медична картка, в якій прописані висновки лікаря, вказано всі види щеплення.

Особові справи учнів школи ведуться відповідно до вимог, регулярно заповнюються класними керівниками. В наявності завізовані директором заяви батьків та копії свідоцтв про народження. Довідки про стан здоров’я учнів упорядковані у медичної сестри закладу.

На території обслуговування (Кам’янська сільська рада) у 2015-2016 н.р. зареєстровано 241 дитина, а в 2014-2015 н.р. - 242 дитини.

Комісії були представлені списки дітей віком від 6 до 18 років, в яких чітко зазначено ПІБ батьків, адреса проживання, стать дитини, дата народження та місце навчання. Списки підписані директором закладу та Кам’янським сільським головою, а також скріплені печаткою.

1.4. Організація навчально - виховного процесу у відповідності

до Державних стандартів освіти
Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів працює на підставі річного плану роботи, погодженого відділом освіти та затвердженого на засіданні педагогічної ради школи. Річний план складається з окремих розділів, які розкривають зміст роботи закладу: «Загальні відомості» підсумовують роботу закладу за попередній навчальний рік. В розділі «Організація виховного процесу» зазначено усі заходи виховного спрямування. Заходи розписані помісячно, вказано відповідальну особу та дата проведення заходу. Наявні відмітки про виконання.

Навчальний план роботи школи на 2015-2016 н.р. розглянутий на затвердження засіданням педагогічної ради закладу (протокол №9 від 09.06.2015р.) та погоджений відділом освіти. Навчальний план сформований відповідно вимог: має пояснювальну записку, чітку структуру навчального року.

У Кам’янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів навчально-виховний процес здійснюється відповідно розкладу уроків, який складений не зовсім вдало.

Рекомендовано в подальшому при складанні розкладу уроків чітко дотримуватись вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 р. № 63 з урахуванням вікових особливостей учнів .

Особливо підлягались перевірці класні журнали. Їх ведення контролюється керівництвом навчального закладу: щорічно видаються накази «Про підсумки перевірки стану ведення класних журналів». Висновки перевірок ведення класних журналів з пропозиціями та зауваженнями прописується на відповідних сторінках документу зі всіма підписами обзнайомлених осіб. Але виявлено порушення інструкції заповнення сторінок журналу 5 класу з математики.

Класні журнали випускних класів за минулі роки зберігаються в архіві. Під час експертизи були перевірені журнали за минулі роки, які показали, що ведення їх задовільне та відповідає вимогам контролю за веденням класних журналів: журнали мають гарну наповнюваність оцінок, чітко прописане домашнє завдання, бесіди з безпеки життєдіяльності, а також в повному обсязі наявні відомості про учнів на окремих сторінках журналу. У задовільному стані ведеться зведений облік навчальних досягнень учнів.

Рекомендовано обговорювати питання «Про підсумки перевірки стану ведення класних журналів» на нараді при директорові. Вчителям необхідно уважно вивчати інструкцію і рекомендації ІУВ та обов’язково їх дотримуватись при заповненні сторінок журналу.
1.5. Ефективність використання педагогічного потенціалу
Журнали реєстрації наказів з кадрових питань ведуться згідно вимог: тривалого та тимчасового строку зберігання. Журнали прошиті, пронумеровані, скріплені підписом та печаткою керівника закладу. Книги наказів (підшивки за минулі роки) також прошиті, скріплені підписом та печаткою керівника закладу. Нумерація наказів ведеться відповідно вимог.

Накази з кадрових питань видаються з дотриманням законодавства про працю: назви наказів відповідають їх змісту, у всіх наказах зазначено підстави (статті КЗпП України, постанови КМУ при встановленні доплат і надбавок, статті Закону України «Про відпустки»); накази про відпустки, попередній розподіл погоджуються з головою профспілкового комітету, працівники із наказами знайомляться, але не завжди є підпис. Підстави до наказів з кадрових питань (заяви, накази відділу освіти) систематизовані у окремій папці, на заявах проставляється резолюція директора. Але в деяких наказах допускались закреслення та вживання слів і зворотів, які не несуть смислового навантаження.

Списки педагогічних працівників (станом на 01.09.2015 року) наявні, містять всі необхідні відомості про працівників.

Книга обліку педагогічних працівників прошита, пронумерована, скріплена підписом і печаткою, ведеться згідно вимог, всі розділи заповнені і періодично поновлюються.

Книга обліку трудових книжок ведеться згідно вимог, всі графи заповнені, наявні підписи працівників про отримання трудових книжок під час звільнення та підстави звільнення. Трудові книжки ведуться згідно Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників (наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення від 29.07.1993 р. № 58), внесені всі записи про прийняття, звільнення та переведення працівників, всі записи про нагородження, наявні підписи працівників про ознайомлення із записами.

Особові карти форми П-2 нового зразка (затверджені наказом Держкомстату та Міністерства оборони України 25.12.2009 р. № 495/656) ведуться згідно вимог, всі графи заповнені, вчасно фіксуються відпустки різного роду.

Педагогічне навантаження у Кам’янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів розподілено раціонально, але дуже перевантажені годинами Реу Р.В. (29 год) – вчитель математики і Літостанська А.К. (27 год) – вчитель англійської мови. 70% вчителів викладають предмети згідно з фахом.

Атестація педагогічних кадрів та підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до державних вимог та згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом МОН від 06. 10. 2010р. № 930, із змінами і доповненнями, внесеними наказом МОН від 20.12.2011 р., № 1473.

У ході атестації використовуються системи діагностики рівня педагогічної, соціальної та комунікативної компетенції вчителів. Враховується самооцінка фахової компетенції вчителя, надається індивідуальна допомога вчителям у ході атестації кадрів, колегіальність та об’єктивність підсумкової атестаційної оцінки.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Перспективного плану курсової перепідготовки, затвердженого відділом освіти. Проводиться аналітичний моніторинг розвитку і вдосконалення педагогічної майстерності вчителів.

Усі педагоги школи своєчасно проходять чергову курсову перепідготовку (очну, заочну форми, стажування) на базі Одеського обласного інституту удосконалення учителів.
1.6. Дотримання вимог щодо нагородження учнів
У навчальному закладі книга обліку Похвальних листів та Похвальних грамот ведеться відповідно вимог. Нагородження обговорюється колегіально та прописується у протоколі засідання педагогічної ради (протокол №4 щорічно). Книга обліку нагородження прошита, пронумерована, скріплена печаткою.

Усе нагородження після рішення педагогічної ради прописується у розпорядчому документі закладу: наказу «Про затвердження рішень педради».

1.7. Документація з питань виховної роботи

У Кам’янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів в основу виховної роботи школи покладено вимоги програми Зінченко С.В., Бабич В.М. «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», виховна робота проводиться згідно з пріоритетними напрямками виховної роботи.

Виховна діяльність школи спрямовується на реалізацію Законів України «Про освіту», « Про загальну середню освіту», державних національних програм, на реалізацію методичної проблеми школи

«Зростання педагогічної майстерності вчителів,як запорука підвищення рівня навчальних досягнень учнів,виховання творчої особистості в системі урочної та позаурочної діяльності». Ураховуючи основні освітні завдання , потенційні можливості педагогів , базове забезпечення школи в школі створено виховну систему «Школа сприянню всестороньо-розвинутої особистості», яка формується у процесі інтеграції розумового, морального, трудового, фізичного , правового, естетичного, екологічного і складається під впливом таких чинніків: загальнолюдських, громадянських компетентностей, культури здоров’я, уміння будувати концепцію свого життя.

Під час проведення державної атестації закладом було представлено накази з основної діяльності за попередні роки, які безпосередньо стосувалися виховного блоку.

Виховна робота в начальному закладі невід’ємна від запланованої роботи класних керівників. Аналізу підлягались перевірка їх плану роботи та робота методичного об’єднання класних керівників.

У школі на час перевірки наявний соціальний паспорт, соціально-педагогічна характеристика кожної дитини та класу в цілому.

У планах виховної роботи кожного класу визначено основні напрямки роботи, завдання та цілі на навчальний рік. План класного керівника формується із витягів річного плану.

Методичні об’єднання проводяться відповідно до графіка. В папці зберігаються усі необхідні матеріали: нормативно-правові документи, методичні рекомендації, план роботи, протоколи та виступи доповідачів.

З початку навчального року було два засідання, про що свідчать протоколи.


  1. Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей-інвалідів


У Кам’янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів навчається четверо дітей, що мають статус «інвалід». Ці учні навчаються в звичайних класах, оскільки не мають медичних показань щодо надання йому спеціальних умов для організації навчання. Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до чинного законодавства.

На підставі результатів проведеного під час атестаційної експертизи анкетування, встановлено, що діти-інваліди мають достатній рівень соціальної адаптації.

Проте в навчальному закладі не створено умови для навчання дітей, які потребують корекції фізичного розвитку. Не забезпечено безперешкодний доступ до приміщення школи.


  1. Забезпечення якості загальної середньої освіти


У Кам’янській ЗШ під час державної атестації проведено порівняльний аналіз результатів зовнішнього та внутрішнього моніторингу результатів навчальних досягнень учнів школи, порівняння результатів незалежного оцінювання випускників 11-х класів із результатами їх навчальних досягнень за останній рік.

Адміністрацією навчального закладу у 2015/16 навчальному році спланована та організована системна робота щодо забезпечення внутрішнього моніторингу результатів навчальних досягнень учнів. Чітко визначається предмет та об’єкт моніторингу, періодичність його проведення. Проводиться стартовий контроль якості освіти, поточний диференційований контроль навчальних досягнень учнів з базових дисциплін, поточний та підсумковий контроль.

На підставі результатів внутрішнього моніторингу рівня знань учнів встановлено, що найвищий показник якості знань учнів за останні 5 років - у 2014-2015 н.р. – 42,5%.

Встановлено, що найвищі якісні показники з предметів:

людина і світ (100%), економіка (100%), Захист Вітчизни (95%), основи здоров’я ( 87,66%), право (87,5%), фізична культура (86,8%),художня культура (81,3%), інформатика (76,31%), тоді як найнижчі показники з математики (38,2%), фізики (44,2%), хімії (44,9%).

Упродовж звітного періоду спостерігається зниження показника якості знань із біології, географії, російської мови. Причиною названого факту стали кадрові зміни, а саме призначення молодого спеціаліста.

У ході державної атестації закладу проведено порівняльний аналіз результатів зовнішнього і внутрішнього моніторингу з української мови і математики в 9, 11-х класах за 2015/16 навчальний рік. Встановлено, що результати інспекторського контролю з української мови відповідають результатам рубіжного контролю. Суттєво різняться результати з математики : в середньому на 15%.

Результативність участі (набрали більше 174,3 балів) випускників 11-х класів в зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови та літератури в 2015 році становив 25 %, що підтверджує показник якості знань за підсумками річного оцінювання (25%).

4. Дієвість внутрішнього моніторингу

навчальних досягнень (розвитку) учнів
4.1. Система внутрішнього моніторингу навчальних досягнень

учнів

В даному навчальному закладі створена система внутрішнього моніторингу навчальних досягнень учнів, що забезпечує відстеження стану навчальних досягнень школярів, його прогнозування та вдосконалення. Керівниками виконуються основні завдання моніторингу: визначаються досягнення, з’ясовуються відмінності навчальних досягнень у різних категоріях учнів, з’ясовуються фактори, які суттєво впливають на стан навчальної підготовки, коригується навчальний процес, його навчально-методичне забезпечення на основі результатів досліджень, а також впроваджується підсумковий контроль знань.

Керівниками навчального закладу результати спостережень узагальнюються в наказах, розглядаються на шкільних методичних об’єднаннях, засіданнях, педагогічних радах.

Результативність навчання відстежуються за контрольними зрізами, семестровими та річними оцінками протягом усього часу навчання дитини в школі. Порівняння щорічних даних дає можливість вивчати зміни розумового розвитку учнів. Таблиці успішності учнів за семестр, за рік, за підсумками діагностичних, семестрових, річних контрольних робіт дають можливість учителям відстежувати відсотки рівня якості знань, рівня компетентності, обчислювати середній бал учня та порівнювати його із середнім балом класу, здійснювати порівняльний аналіз результативності роботи педагогів.

Вищезазначена робота проводиться з усіх базових предметів навчального плану та координується керівниками закладу.

Так, під час додаткових індивідуальних занять з учнями, які показали результати на початковому та середньому рівнях, проводиться повторення навчального матеріалу, виконується необхідний мінімум вправ для ліквідації прогалин в навчальному процесі, усуваються типові помилки.

Крім моніторингу навчальних досягнень учнів за підсумками контрольних робіт, проводиться моніторинг за підсумками І семестру та року, в цьому допомагають узагальнені таблиці, які обробляються за допомогою комп’ютера. На підставі отриманих даних будується загальний графік моніторингу та діаграми якості знань учнів для кожного класу з кожного предмету. На підставі отриманих даних відстежуються зміни навчальних досягнень кожного учня та класу в цілому.

Таким чином, відслідковується точна й об’єктивна інформація про поточний стан навчального процесу, тенденції змін розумового розвитку учнів протягом усього часу їх навчання в школі, яку педагоги використовують не тільки для планування та корекції навчальної діяльності, а й під час роботи з батьками учнів та під час прийняття управлінських рішень.
Рух та успішність учнів за 5 років


Навчальні роки

Якість знань %

К-ть учнів

2-4

5-9

10-11

По школі

2010/2011

213

48

35

28

37

2011/2012

209

43

36

30

37

2012/2013

202

49

31

30

36,3

2013/2014

195

46, 8

38,1

50

42,3

2014/2015

184

51,5

32,5

57

42,5
Навчальний рік

Кількість

учнів

Підлягають

атестації

Успішність

І рівень

ІІ рівень

ІІІ рівень

ІV рівень

ІІІ- ІV рівні

%

ІІІ- ІV рівнів

2012 - 2013

201

175

26

79

50

19

69

36,3%

2013 - 2014

194

177

27

74

59

17

76

42,3%

2014 – 2015

188

174

27

73

58

16

74

42,5%
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання черкаси 2006
Видання здійснено за фінансової підтримки громадської організації „Рада батьків Черкащини”

Публічне акціонерне товариство "укргазвидобування"
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання зі спеціальності:...
Видання здійснено за фінансової підтримки громадської організації “Рада батьків Черкащини”

7 пояснювальна записка до робочого навчального плану
«Про застосування окремих положень законодавства про освіту щодо функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів», Державних санітарних...

Закон України “Про загальну середню освіту” (ст. 16 п. 5; ст. 33; ст. 34 п. 2)
Даному питанню з боку адміністрації школи приділяється постійна увага. Систематично здійснюється цілеспрямований контроль за веденням...

Нака з
Дерев’янко Т.Є. проведено експертизу документації загальноосвітніх навчальних закладів щодо виконання у повному обсязі навчальних...

Уроках математики
...

Ніжинський будинок дітей та юнацтва погоджено
У математиці закладені величезні можливості для розвитку мислення дітей, тому процес логіко-математичного розвитку бажано починати...

Буєвська Тетяна Василівна
Тому-то художнє виховання І є одним з могутніх засобів, сприяючих всебічному в гармонійному розвитку особистості. Мистецтво оригамі...

Програма вступного випробування із дисципліни «Математика» для вступників...
Завдання вступного випробування з математики полягають у тому, щоб оцінити знання та вміння вступниківБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
geo.ocvita.com.ua
Головна сторінка