Пошук по сайту

Геометрія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Сторінка1/2
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРЖДЖУЮ

Голова Приймальної комісії, ректор

проф. В. Божидарнік

„___” __________2015 р.

ПРОГРАМА

вступного фахового випробування

для вступу на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

за спеціальністю

7.06010103-„Міське будівництво та господарство”Розглянуто та схвалено на засіданні

Приймальної комісії Луцького НТУ

(протокол № ___ від _______ 2015 р.)


Луцьк 2015
ЗМІСТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


3


ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


4


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН


6


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


26

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

40


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма фахових випробувань зі спеціальності «Міське будівництво та господарство» (далі – Програма) є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою міського будівництва та господарства на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, галузь знань 0601 «Будівництво та архітектура» напряму підготовки 6.060101 «Будівництво».

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами навчального плану підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – «Вступ до будівельної справи», «Технічна механіка рідини і газу», «Інженерна геодезія», «Водопостачання і водовідведення», «Тепло-, газопостачання і вентиляція», «Архітектура будівель і споруд», «Основи і фундаменти», «Геодезичне забезпечення будівництва», «Міські вулиці і дороги», «Планування і благоустрій міст», «Садово-паркове і ландшафтне будівництво», «Міське комунального господарство», «Технічна експлуатація будівель і споруд».

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання за ОКР «спеціаліст» за спеціальністю 7.06010103 «Міське будівництво та господарство».

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і відбору серед абітурієнтів з метою навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.06010103 «Міське будівництво та господарство».
ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

Вступник повинен

знати:

 • номенклатуру та основні властивості бетонних і залізобетонних конструкцій і виробів;

 • номенклатуру і основні фізичні та механічні властивості ґрунту основи фундаменту;

 • методи розрахунку міцності та осідання фундаменту і ґрунту основи;

 • організаційні форми й структуру управління будівельним комплексом, завдання й етапи підготовки будівельного виробництва; вихідні дані й склад проектів організації будівництва, проектів впровадження робіт, види й принцип розробки будівельних генеральних планів;

 • моделі будівельного виробництва, методи організації робіт;

 • систему оперативних планувань й оперативного керування будівельним виробництвом;

 • систему управління якістю будівельної продукції й здачі об'єктів в експлуатацію;

 • сучасні проблеми планування та благоустрою міст;

 • закономірності побудови архітектурно-містобудівельної композиції забудови, проведення благоустрою та озеленення міських територій;

 • систему зелених насаджень міста;

 • принципові схеми планування житлової забудови та вуличної мережі;

 • засоби створення санітарно-гігієнічних умов забудови та їх інженерного обладнання;

 • суть інженерних проблем містобудування з інженерної підготовки та освоєння міських територій;

 • основні методи виконання вертикального планування міських територій;

 • принципи влаштування систем водовідведення у містах;

 • умови розміщення будівель на складному рельєфі;

 • типи дощової мережі та умови їх проектування;

 • закономірності формування і динаміку розвитку міських територій;

 • структуру і взаємодію основних елементів системи розселення;

 • сучасні проблеми містобудування в умовах розвитку міст і шляхи їх вирішення в процесі реконструкції;

 • класифікацію та призначення міських вулиць і доріг;

 • типи транспортних та пішохідних перетинань;

 • заходи щодо зниження шуму від міського транспорту;

 • види міського пасажирського транспорту;

 • методику обстеження розселення та пересувань населення;

 • міську інфраструктуру інженерного забезпечення сучасного міста.

уміти:

 • вибирати будівельні матеріали і вироби залежно від умов експлуатації конструкцій;

 • оцінювати перспективи виробництва і застосування залізобетонних конструкцій і виробів;

 • вибирати конструкції фундаменту і заглиблення фундаменту залежно від властивостей ґрунту основи та умов експлуатації будівлі;

 • розробляти технологію зведення наземних та підземних споруд спеціального призначення;

 • проводити аналіз існуючої містобудівельної ситуації, що склалась та дати їй належну оцінку;

 • виконувати благоустрій та озеленення територій житлової забудови;

 • обґрунтувати прийняті рішення заходів інженерної підготовки міських територій з метою забезпечення їх придатності до забудови;

 • давати пропозиції по реорганізації рельєфу та водовідведенню його поверхневих вод;

 • виконувати вертикальне планування методом проектних горизонталей;

 • підрахувати об’єми земляних робіт та скласти баланс земляних мас;

 • проводити аналіз та комплексну оцінку міського середовища;

 • розробити і обґрунтувати необхідні заходи щодо реконструкції міської забудови, окремих об’єктів, споруд, будівель;

 • визначати пропускну здатність міських доріг і вулиць;

 • проектувати повздовжні та висотні поперечні профілі вулиць;

 • конструювати та розраховувати дорожній одяг нежорсткого типу для вулиць та доріг населених пунктів;

 • визначати об’єми пасажирських перевезень;

 • влаштовувати транспортну мережу міста;

 • проводити обґрунтування влаштування систем інженерного забезпечення населених пунктів;

 • об’ємно-просторово мислити та оволодіти методикою творчого процесу проектування житлових утворень;

 • виявити недоліки у функціональному зонуванні міських територій і намітити шляхи їх вирішення засобами реконструкції.


ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Програма вступних випробувань призначена для абітурієнтів для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст за спеціальністю 7.06010103 „Міське будівництво та господарство”, що мають диплом бакалавра за напрямком БУДІВНИЦТВО.

Програма охоплює матеріал в межах навчальних програм з більшості фахових дисциплін, що вивчали студенти.

Тести сформовані у три розділи за рівнем складності. Тестові завдання дають змогу виявити рівень професійних знань та навичок з будівельного матеріалознавства, архітектури, планування і благоустрою міст, садово-паркового і ландшафтного будівництва, геодезії, будівельної техніки, будівельної механіки, будівельних конструкцій тощо.

За час навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за напрямком „Будівництво” студенти отримали певні знання та здобули навички професійної майстерності.

Рівень отриманих знань під час вступу на навчання за кваліфікаційним рівнем магістр виявляють тестуванням, де абітурієнт показує вміння та навики щодо вирішення заданих питань.
До завдань з дисципліни „Вступ до будівельної справи” включено тематичні питання:

  1. Основні властивості матеріалів

  2. Бетон, залізобетон та розчини

  3. Конструктивні елементи й схеми будинків.

  4. Стіни й перегородки

  5. Перекриття та підлоги

  6. Будівельно-монтажні роботи

  7. Техніка безпеки при будівельно-монтажних роботах

  8. Класифікація вулиць і доріг

  9. Фізичні властивості матеріалів

  10. Механічні властивості матеріалів

  11. Мінеральні в'яжучі речовини

  12. Бетони

  13. Залізобетонні вироби

  14. Будівельні розчини

  15. Ізоляційні матеріали

  16. Гідроізоляційні матеріали

  17. Теплоізоляційні матеріали

  18. Протикорозійні матеріали

  19. Герметизаційні матеріали

  20. Конструктивні елементи й параметри будинків і споруд

  21. Конструктивні схеми й класифікація будинків і споруд

  22. Основи й фундаменти

  23. Основи під фундаменти будинків і споруд

  24. Фундаменти промислових будівель.

  25. Стіни й перегородки.

  26. Стіни з великих панелей

  27. Стіни з великих блоків

  28. Стіни із цегли, блоків, каменю й бетону.

  29. Перегородки.

  30. Техніка безпеки при будівельно-монтажних роботах.

  31. Техніка безпеки при проведенні земляних робіт.

  32. Техніка безпеки при виробництві цегельної кладки.

  33. Техніка безпеки при виробництві бетонних робіт.

  34. Техніка безпеки при виробництві підйомно-транспортних робіт.

  35. Техніка безпеки при проведенні монтажних робіт.

  36. Техніка безпеки при проведенні ізоляційних робіт


До завдань з дисципліни „Технічна механіка рідини і газу”включено тематичні питання:

 1. Основні властивості рідин та газів у гідромеханіці.

 2. Визначення гідромеханічного тиску.

 3. Види тиску та прилади вимірювання тиску.

 4. Визначення сили тиску на плоску поверхню.

 5. Визначення сили тиску на криволінійну поверхню.

 6. Гідравлічний удар у трубах.

 7. Основні поняття гідроаеродинаміки.

 8. Закономірності усталеного та неусталеного руху рідин.

 9. Рівняння постійності витрати.

 10. Рівняння Бернуллі для частини рідини.

 11. Рівняння Бернуллі для потоку рідини.

 12. Визначення гідравлічного, п’єзометричного, геометричного похилів.

 13. Епюри тиску рідини на поверхню.

 14. Основне рівняння рівномірного руху.

 15. Принцип Вентурі.

 16. Режими руху рідини.

 17. Види втрат напору.

 18. Розрахунок напірних трубопроводів.

 19. Розрахунок безнапірних трубопроводів.

 20. Витікання рідини через отвори і насадки.

 21. Властивості водяної пари і вологого повітря.

 22. Основи теорії теплообміну.

 23. Теплообмінні апарати.

 24. Розрахунок простих, коротких і складних трубопроводів.

 25. Рівняння стану газів, газові суміші.


До завдань з дисципліни „Інженерна геодезія” включено тематичні питання:

 1. Предмет, задачі курсу інженерна геодезія. Зв'язок курсу з іншими дисциплінами.

 2. Основні види інженерно-геодезичних робіт.

 3. Фізична фігура та розміри Землі.

 4. Методи визначення форми та розмірів Землі. Еліпсоїд Красовського.

 5. Визначення за картою довжин і площ.

 6. Способи визначення площі ділянки.

 7. Визначення положення точок земної поверхні та системи координат, що для цього застосовуються. Системи висот в геодезії.

 8. Геодезичні координати. Астрономічні координати.

 9. Прямокутні і полярні координати.

 10. Орієнтування ліній. Румби.

 11. Дирекційні кути. Азимути.

 12. Зближення меридіанів. Магнітне схилення та його визначення.

 13. Виміри – як основний метод розв’язку задач геодезії.

 14. Організація геодезичного обґрунтування в країні.

 15. Основні методи побудови геодезичних сіток.

 16. Масштаби. Точність масштабу. Ситуація.

 17. Величина і точність лінійного масштабу. Гранична точність масштабу.

 18. Розграфка і номенклатура карт.

 19. Класифікація помилок вимірювань.

 20. Інструментальні помилки. Помилки моделі.

 21. Зовнішні помилки. Помилки класифікації об’єктів вимірювань.

 22. Особисті помилки. Методичні помилки.

 23. Систематичні помилки. Грубі помилки.

 24. Випадкові помилки. Властивості випадкових помилок.

 25. Пряма геодезична задача. Ув’язка виміряних кутів полігону.

 26. Обернена геодезична задача. Обчислення дирекцій них кутів сторін полігону.

 27. Обчислення румбів. Ув’язка приростів координат.

 28. Обчислення координат точок замкнутого теодолітного полігону Обчислення площі полігону за координатами вершин..

 29. Види зйомок. Вертикальна, горизонтальна зйомки.

 30. Види зйомок Топографічна зйомка.

 31. Способи зйомки. Спосіб координат. Полярний спосіб.

 32. Способи зйомки. Спосіб засічок. Спосіб створів.

 33. Способи зйомки. Спосіб обходу.

 34. Класифікація теодолітів. Будова теодоліта 2Т30П.

 35. Способи вимірювання горизонтальних кутів.

 36. Класифікація нівелірів. Будова нівеліра Н-3.

 37. Методи нівелювання.

 38. Способи геометричного нівелювання.

 39. Геометричне нівелювання.


До завдань з дисципліни „Водопостачання і водовідведення” включено тематичні питання:

 1. Класифікація схем водопостачання і водовідведення житлових будинків, споруд транспорту.

 2. Класифікація схем водопостачання і водовідведення населених пунктів.

 3. Класифікація схем водопостачання і водовідведення промислових підприємств.

 4. Конструктивні схеми систем холодного водопостачання житлових будинків. Основні вимоги до проектування.

 5. Конструктивні схеми систем гарячого водопостачання житлових будинків. Основні вимоги до проектування.

 6. Конструктивні схеми систем протипожежного водопостачання житлових будинків.

 7. Будова, робота пристроїв для вимірювання кількості витрат води.

 8. Будова, робота пристроїв для вимірювання кількості витрат стоків.

 9. Будова, робота відцентрових насосів.

 10. Робочі характеристики відцентрових насосів.

 11. Будова, робота насосних установок.

 12. Конструктивні схеми систем побутової каналізації житлових будинків. Основні вимоги до проектування.

 13. Конструктивні схеми систем дощової каналізації житлових будинків, споруд транспорту. Основні вимоги до проектування.

 14. Конструктивні схеми систем сміттєвидальної каналізації житлових будинків, споруд транспорту. Основні вимоги до проектування.

 15. Будова вводу, водомірного вузла. Умови проектування.

 16. Умови вибору матеріалу трубопроводів та арматури.

 17. Водорозбірна, запірна, регулювальна арматура. Будова, принцип дії. Умови проектування в системі.

 18. Резервуари, баки, гідроакумулятори водопроводу. Будова, принцип дії.

 19. Ревізії, прочистки, витяжні вентиляційні елементи стояків побутової каналізації, водовідвідні колодязі на спорудах транспорту..

 20. Сучасні планувальні вирішення, споруд транспорту, приміщень і санвузлів будівель.

 21. Умовні графічні позначення трубопроводів, сантехприладів, обладнання систем водопостачання і водовідведення.

 22. Визначення секундних, годинних, добових витрат води та стоків для внутрішніх мереж водопостачання і водовідведення.

 23. Основні дані для проектування зовнішніх мереж водопостачання.

 24. Водопостачання об’єктів будівництва.

 25. Основні нормативні вимоги до якості питної води.

 26. Техніко-експлуатаційні вимоги до систем ВВ басейнів, ставків, фонтанів.

 27. Споруди механічного очищення стоків. Будова, принцип дії.

 28. Споруди для обробки осаду. Будова, принцип дії.

 29. Споруди біологічного очищення стоків. Будова, принцип дії.

 30. Основні дані для проектування зовнішніх мереж водовідведення.

 31. Проектування і розрахунок дощової каналізації.

 32. Водовідведення об’єктів будівництва.

 33. Споруди та пристрої для перекачування стоків.До завдань з дисципліни „Теплогазопостачання і вентиляція” включено тематичні питання

 1. Обґрунтувати основні метеорологічні параметри приміщень.

 2. Проаналізувати основні схеми систем опалення.

 3. Проаналізувати основні схеми систем теплопостачання житлового району.

 4. Обґрунтувати методику визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій.

 5. Обґрунтувати методику визначення тепловологісного режиму огороджувальних конструкцій.

 6. Обґрунтувати методику визначення тепловтрат приміщень.

 7. Проаналізувати теплотехнічну оцінку будинку.

 8. Обґрунтувати призначення основних конструктивних елементів систем водяного опалення.

 9. Обґрунтувати призначення основних конструктивних елементів систем парового опалення.

 10. Обґрунтувати призначення основних конструктивних елементів систем повітряного опалення.

 11. Розповісти про будову і проектування зовнішніх мереж теплопостачання.

 12. Проаналізувати системи підлогового, стінового, стельового опалення.

 13. Проаналізувати техніко-економічну характеристику опалювальних приладів.

 14. Обґрунтувати методику розрахунку опалювальних приладів.

 15. Обґрунтувати основні принципи конструювання систем водяного опалення.

 16. Обґрунтувати методику побудови аксонометричної схеми системи опалення будинку.

 17. Обґрунтувати методику побудови аксонометричної схеми систем вентиляції будинку.

 18. Обґрунтувати методику гідравлічного розрахунку систем водяного опалення.

 19. Обґрунтувати методику гідравлічного розрахунку систем теплопостачання.

 20. Обґрунтувати методику гідравлічного розрахунку двотрубних систем водяного опалення.

 21. Обґрунтувати методику гідравлічного розрахунку однотрубних систем водяного опалення.

 22. Обґрунтувати методику аеродинамічного розрахунку повітропроводів систем вентиляції.

 23. Обґрунтувати методику визначення втрат тиску у теплопроводах і вентканалах систем водяного опалення і природної вентиляції.

 24. Проаналізувати основні схеми систем вентиляції.

 25. Обґрунтувати призначення основних конструктивних елементів систем вентиляції.

 26. Обґрунтувати призначення обладнання теплових пунктів.

 27. Обґрунтувати призначення основних конструктивних елементів внутрішнього газопроводу.

 28. Обґрунтувати методику визначення повітрообміну приміщень.

 29. Обґрунтувати призначення зовнішніх газопровідних мереж.

 30. Розповісти про будову і проектування внутрішніх мереж газопостачання.

 31. Розповісти про будову і проектування зовнішніх мереж газопостачання.

 32. Обґрунтувати методику визначення природного тиску в системах водяного опалення.

 33. Обґрунтувати методику підбору водоструминного елеватора теплового пункту.

 34. Обґрунтувати визначення головного циркуляційного кільця та теплових навантажень у системі водяного опалення.

 35. Проаналізувати сучасні енергозберігаючі системи опалення і вентиляції.


До завдань з дисципліни „Архітектура” включено тематичні питання

1. Об'ємно-планувальне вирішення житлових будинків.

2. Класифікація житлових будинків.

3. Нормативні вимоги до проектувань житлових будинків.

4. Класифікація громадських будівель.

5. Об'ємно-планувальне вирішення громадських будівель.

6. Функціональні і фізико-технічні особливості проектування громадських будівель.

7. Горизонтальні та вертикальні несучі елементи основи будівлі.

8. Класифікація конструктивних і будівельних систем.

9. Типи конструктивних схем житлових і громадських будівель.

10. Накресліть безкаркасну конструктивну схему з повздовжніми, поперечними несучими стінами.

11. Основні види ґрунтів, основ і вимоги до них.

12. Як визначити глибину закладання фундаментів?

13. Які вимоги до влаштування фундаментів.

14. Класифікація фундаментів за матеріалами, конструктивною схемою, способом зведення і величиною заглиблення в грунт.

15. Накреслити основні конструктивні схеми стрічкових, стовпчастих, пальових фундаментів.

16. Як здійснювати гідроізоляцію фундаментів і стін підвалу.

17. Класифікація стін та вимоги до них. Архітектурно-конструктивні деталі стін.

18. Цегляні стіни та їх різновиди.

19. Стіни з порожнистих керамічних каменів і дрібних бетонних блоків, ґрунтових, глиносирцевих матеріалів і природного каменю.

20. Влаштування цоколя.

21. Перемички.

22. Способи опорядкування кам'яних стін.

23. Влаштування внутрішніх опор.

24. Перекриття: основні елементи і вимоги до них.

25. Перекриття залізобетонне, перекриття по дерев'яних балках.

26. Підлоги: основні вимоги і конструктивні елементи.

27. Призначення і основні вимоги до дахів.

28. Горищні і безгорищні дахові покрівлі, які вентилюються і не вентилюються.

29. Організація водостоку з плоских і схилих дахів.

З0. Застосування покрівельних матеріалів відносно призначення даху.

31. Сходи: основні вимоги і конструктивні елементи. Приклад розрахунку сходів.

32. Вікна і двері: основні вимоги, класифікація і конструктивні елементи.

33. Поняття про балкони, лоджії, еркери, призначення їх.

34. Розташування димових і вентиляційний каналів в житловому будинку, їх розміри.

35. Характеристика фундаментів для будівель з великопанельних блоків.

36. Дати характеристику конструктивних систем об’ємно-блочних будівель.

37. Перекриття будівель з великопанельних елементів.

38. Зовнішні стіни з бетонних панелей: одно-; дво-; трьохшарових.

39. Перекриття і підлоги будівель з великорозмірних блоків.

40. Реставрація пам’яток архітектури; реконструкція будівель і забудови.
До завдань з дисципліни „Основи і фундаменти” включено тематичні питання

 1. Розрахунок основ та фундаментів за І-ю групою граничних станів (по несучій здатності).

 2. Розрахунок основ та фундаментів за ІІ-ю групою граничних станів по деформаціям).

 3. Збір навантажень на фундаменти (постійні та тимчасові, сполучення навантажень).

 4. Фундаменти мілкого закладання Основні положення. Матеріал фундаментів (жорсткі, гнучкі фундаменти).

 5. Стрічкові фундаменти під стіни.

 6. Окремі фундаменти під колони.

 7. Глибина занурення фундаментів

 8. Розрахунковий опір ґрунту.

 9. Перевірка розрахункового опору слабого підстилаючого шару

 10. Умови визначення основних розмірів фундаментів (центрально і позацентрово навантажені фундаменти).

 11. Осадки фундаментів.

 12. Врахування наявності підвалу в розрахунках фундаментів.

 13. Проектування палевих фундаментів. Основні положення (Розрахунок на міцність паль (І гр. гр. ст) по деформації (II гр).

 14. Визначення типу конструкції паль (по характеру роботи, по характеру влаштування ).

 15. Визначення розмірів паль, та глибини закладання ростверку.

 16. Розрахунок несучої здатності та сили розрахункового опору палі по ґрунту розрахунковим методом. Палі стійкі.

 17. Розрахунок несучої здатності та сили розрахункового опору палі по ґрунту розрахунковим методом. Висячі палі.

 18. Дія сили від'ємного тертя. Несуча здатність палі і сила розрахункового опору палі по ґрунту на висмикування.

 19. Визначення наближеної ваги ростверку і визначення кількості (кроку) паль в ростверку. Конструювання ростверку.


До завдань з дисципліни „Геодезичне забезпечення будівництва” включено тематичні питання

 1. Автоматизація обрахування висот при побудові профілю траси в програмі EXCEL. Розрахунок за програмою

 2. Автоматизація обрахування висот при побудові профілю траси в програмі EXCEL. Складання алгоритму.

 3. Автоматизація обрахування координат точок вершин полігону в програмі EXCEL. Розрахунок за програмою.

 4. Автоматизація обрахування координат точок вершин полігону в програмі EXCEL

 5. Передача на місцевість заданої висоти точки.

 6. Визначення недоступної віддалі за допомогою теодоліта і мірної стрічки. Детальна розбивка кривих способом прямокутних координат і способом подовження хорд.

 7. Обчислення червоних відміток для проектування похилу площини.

 8. Нівелювання по квадратах. Вертикальне планування будівельного майданчика під похилу площину

 9. Обчислення червоних відміток для проектування горизонтальної площини.

 10. Побудова горизонталей рельєфу

 11. Обчислення чорних висот точок вершин квадратів.

 12. Нівелювання по квадратах. Вертикальне планування будівельного майданчика під горизонтальну площину.

 13. Побудова профілю траси на міліметровому папері.

 14. Обчислення червоних відміток для побудови проектної лінії траси.

 15. Обчислення чорних висот точок профілю.


До завдань з дисципліни „Міські вулиці і дороги” включено тематичні питання

 1. Міжнародні угоди і нормативні документи по організації дорожнього руху

 2. Характеристика системи “транспортні потоки-дорожні умови”.

 3. Роль водія в організації дорожнього руху.

 4. Роль пішохода в організації дорожнього руху.

 5. Основні характеристики транспортних засобів у зв’язку з ОДР.

 6. Роль дорожніх умов в організації дорожнього руху.

 7. Правові аспекти організації дорожнього руху.

 8. Основні принципи керування системою “транспортні потоки-дорожні умови”.

 9. Вимоги, які ставляться до дорожнього руху.

 10. Інтенсивність руху як одна з основних характеристик дорожнього руху.

 11. Методи прогнозування інтенсивності руху.

 12. Щільність руху як одна з основних характеристик дорожнього руху.

 13. Вимоги автомобільного транспорту до геометричних параметрів доріг.

 14. Вимоги до транспортно-експлуатаційного стану доріг.

 15. Критеріальні показники для оцінки стану системи ДУ-ТП-С.

 16. Вплив базових параметрів системи ДУ-ТП-С на швидкість руху автомобіля та транспортних потоків.

 17. Вплив кривизни траси дороги на безпеку руху.

 18. Облік інтенсивності руху. Основна діаграми транспортних потоків.

 19. Функціонально-планувальна характеристика міста та ОДР в ньому.

 20. Характеристика руху пішоходів та її вплив на безпеку дорожнього руху.

 21. Визначення пропускної здатності автодоріг.

 22. Визначення відстаней видимості.

 23. Режим світлофорного регулювання.

 24. Технічні засоби активного регулювання дорожнім рухом.

 25. Класифікація дорожніх знаків. Дорожня розмітка на ділянці.

 26. Методика проведення експертизи ДТП та можливості її уникнення.

 27. Аналіз ділянки дороги та виявлення зон різного ступеня безпеки.

 28. Визначення пропускної здатності та ступеня складності регульованих перетинів.

 29. Особливості ОДР на вузлах з регульованими перетинами.

 30. Оцінювання дорожніх умов за пропускною здатністю.

 31. Оцінювання дорожніх умов за коефіцієнтом аварійності.

 32. Оцінювання дорожніх умов за коефіцієнтом безпеки руху.

 33. Оцінювання дорожньо-транспортних умов на залізничних переїздах.

 34. Оцінювання дорожніх умов за зчіпними якостями, міцністю та рівністю дорожніх покриттів.

 35. Заходи щодо поліпшення дорожніх умов та безпеки руху.

 36. Організаційно-технічні заходи щодо поліпшення дорожнього руху.

 37. Вимірювання характеристик дорожнього руху на вузлах ВДМ центру міста.

 38. Визначення обсягів пасажиропотоків громадського транспорту міста.

 39. Прогнозування інтенсивності руху а дорогах, що підлягають реконструкції.

 40. Вимоги до дорожніх знаків при організації руху в темну пору доби.

 41. Вимоги до дорожньої розмітки при організації руху в темну пору доби.

 42. Заходи щодо підвищення контрастності дорожніх покриттів.

 43. Техніко-економічне обґрунтування інженерно-дорожнього облаштування для підвищення безпеки руху.

 44. Визначення доцільності будівництва обхідних доріг та ОДР на них.До завдань з дисципліни „Планування і благоустрій міст” включено тематичні питання

1. Форми розселення . Види населених міст та їх класифікація.

2. Структура населення міста. Групи міського населення: містоутворююча, містообслуговуюча та несамодіяльна.

3. Особливості в структурі населення міст різної величини та при різних природних умовах.

4. Основні функціональні зони міської території,їх призначення та вимоги по їх взаєморозміщенню.

5. Природні фактори і їх вплив на розміщення функціональних зон. Територіальні вимоги зонування. Поняття про баланс міської території. Планувальна структура сучасного міста.

6. Структурні одиниці сельбищної території: планувальні зони, планувальні райони, житлові райони, житлові квартали.

7. Система громадських центрів , установи і підприємства обслуговування. Загальноміський центр і особливості його планувальної організації в містах різної величини.

8. Спеціалізовані загальноміські центри і центри структурних одиниць сельбищної території.

9. Вулично-дорожня мережа міста. Принципові схеми побудови вуличної мережі (коефіцієнт непрямолінійності, щільності мережі магістральних вулиць, процент площі вулиць в балансі сельбищної зони).

10. Міські площі та перехрестя вулиць (транспортні розв’язки).

11. Споруди зовнішнього транспорту. Залізничний транспорт: станції загального типу і спеціалізовані. Річкові і морські порти.

12. Споруди зовнішнього автомобільного транспорту: автовокзали, вантажні автостанції. СТО, АЗС. Споруди повітряного транспортую Розміщення споруд в плані міста.

13. Промислові вузли та райони міста. Максимальні розміри промрайонів за чисельністю трудящих та розмірами території. Транспортне обслуговування промислових районів.

 1. Забудова житлових кварталів. .квартали з повним і неповним комплексом підприємств обслуговування. Розміри кварталів в різних містобудівельних ситуаціях.

 2. Типи будинків і принципи формування груп житлових будинків. Розрахунки території житлового фонду кварталу.

 3. Благоустрій житлових кварталів. Проїзди та пішохідні доріжки. Майданчики різного призначення.

 4. Озеленення кварталів.

 5. . Техніко-економічні показники проекту забудови кварталів.

 6. Сучасна структура містобудівельного проектування.

 7. Призначення та зміст проектних робіт: схеми та проекти районного планування, ТЕО та проект генплану міста, проект детального планування, проект забудови.


До завдань з дисципліни „Садово-паркове та ландшафтне будівництво” включено тематичні питання

 1. Роль та місце зелених насаджень в життєдіяльності населених пунктів.

 2. Стильові напрямки садово-паркового та ландшафтного мистецтва.

 3. Класифікація та нормування об'єктів зеленого будівництва.

 4. Система зелених насаджень.

 5. Озеленені об'єкти загального, обмеженого користування та спеціального призначення.

 6. Архітектурно-планувальна організація та зонування паркових територій.

 7. Загальні принципи проектування і будівництва садово-паркових та ландшафтних об'єктів.

 8. Реалізація зелених насаджень в натурі з врахуванням динамічності їх розвитку.

 9. Особливості використання і збереження зелених насаджень в сучасних умовах.

10.Ландшафтна реконструкція міських садів і парків.

11 .Формування зелених насаджень в системі населених пунктів.

12.Принципи просторової композиції садово-паркового ландшафту.

13.Композиція рослинного матеріалу.

14.Вертикальне озеленення та квітково-декоративне оформлення міста.

15.Благоустрій елементів системи озеленення.

16.Малі архітектурі форми.

17.Рекреаційні зони на порушених територіях.

18.Види і форми позаміського відпочинку.

19.Пам'ятки садово-паркового мистецтва та природно-заповідний фонд.

20.Сучасні напрямки розвитку садово-паркового мистецтва.

21.Структура системи зелених насаджень міста.

22.Функціональні зони міського парку культури та відпочинку.

23.Принципи визначення асортименту зелених насаджень.

24.Рекреаційні об'єкти приміської зони.

25.Архітектурний ландшафт міста.
До завдань з дисципліни „Міське комунальне господарство” включено тематичні питання

 1. Поняття житлового фонду України, його складові.

 2. Юридична класифікація житлових будинків і приміщень.

 3. Призначення житлового фонду України.

 4. Загальні положення щодо санітарного очищення міст.

 5. Загальні відомості з прибирання населених місць.

 6. Засмічення дорожнього покриття.

 7. Зимова слизкість дорожнього покриття.

 8. Класифікація прибиральник робіт. Машини та механізми для прибирання населених місць.

 9. Роль озеленення в системі міста. Вплив рослин на міське середовище.

 1. Санітарно-гігієнічна та мікрокліматична роль рослин в системі міста.

 2. Шум в умовах житлових кварталів. Розташування зелених насаджень.

 3. Загальні положення по організації сельбищної зони міста.

 4. Основні структурні елементи сельбищної зони міста.

 5. Принципи формування системи обслуговування.

 6. Житлова забудова.

 7. Планувальна структура житлового району та житлового кварталу.

 8. Система об'єктів обслуговування.

 9. Транспортна і пішохідна мережа.

 10. Гаражі і автостоянки.

 11. Просторова композиція житлових утворень.

 12. Поділ житлово-експлуатаційних установ.

 13. Основні обов'язки різних типів житлово-експлуатаційних установ.

 14. Схема апарату управління ЖЕО.

 15. Житлово експлуатаційні дільниці, їх основні обов'язки і структура.

 16. Умови сстворення додаткових служб в структурі ЖЕО.

 17. Структура управління ЖЕК.

 18. Прибирання і видалення сміття з території житлової групи.

28.Техніка для прибирання і видалення сміття з території житлової групи.

29. Літнє утримання міських доріг.

30.Зимове утримання міських доріг

31 .Польове компостування твердих відходів

32.Переробка відходів у біотермічних камерах

До завдань з дисципліни „Технічна експлуатація будівель і споруд” включено тематичні питання

 1. Складові утримання міської забудови/проектування, спорудження, та експлуатація.

 2. Організація утримання будівель та споруд.

 3. Класифікація робіт та послуг при утриманні міської забудови.

 4. Вимоги до утримання міських територій і житлових масивів.

 5. Експлуатаційні вимоги до будівель і споруд міської забудови.

 6. Технологічна та технічна експлуатація об'єктів, будівель і споруд міського

господарства.

 1. Система і періодичність огляду об'єктів міської забудови.

 2. Підготовка об'єктів міської забудови до експлуатації у зимовий період.

 3. Експлуатаційні показники будівель та споруд.

 4. Експлуатаційні вимоги до основ та фундаментів. Визначення їх технічного стану.

 5. Експлуатаційні вимоги до стін та перегородок. Визначення їх технічного стану.

 6. Експлуатаційні вимоги до перекриття та підлог. Визначення їх технічного стану.

 7. Експлуатаційні вимоги до даху та покрівлі будівель. Визначення їх технічного стану.

 8. Обмірні плани будівель та процес їх виконання.

 9. Аналіз стану міських територій.

 10. Облік і систематизація об'єктів, будівель та споруд міської забудови.

 11. Аналіз стану міської забудови, будівель та споруд

 12. Санітарне обслуговування міських територій.

 13. Визначення технічного стану елементів благоустрою.

 14. Визначення технічного стану інженерного обладнання.

 15. Утримання зелених насаджень міської забудови.

 16. Утримання та виконання водних поверхонь і заболочених територій.

 17. Технічна документація на утримання міської забудови.

 18. Технічна безпека при проведенні обстеження та обмірів об'єктів.
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Освітньо-професійна програма бакалавр (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) напряму підготовки
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти І науки...

Програма вступного випробування з української мови
У даному посібнику зібрані програмові матеріали для підготовки абітурієнтів до вступу до Вищого комунального навчального закладу...

Програма вступного випробування із дисципліни «Математика» для вступників...
Завдання вступного випробування з математики полягають у тому, щоб оцінити знання та вміння вступників

Програма вступного випробування із дисципліни «Математика» для вступників...
Завдання вступного випробування з математики полягають у тому, щоб оцінити знання та вміння вступників

Програма з математики для вступників до вкнз сор «Лебединське педагогічне...
У програмі подані матеріали для підготовки абітурієнтів до вступного випробування з математики

Програма вступного випробування з дисципліни «Математика» для абітурієнтів на базі
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій науково-методичної комісії Міністерства освіти І науки України

Програма вступних фахових випробувань для абітурієнтів, які вступають...
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою ктпн на основі освітньо-професійної...

Програма вступного випробування із дисципліни «Математика» для вступників...
Рама з математики для вступників до Харківському коледжі будівництва, архітектури та дизайну складена на осно­ві Програми вступних...

Програма для вступних фахових співбесід для бакалаврів за напрямом...
Технологія машинобудування; 050502 – Металорізальні верстати та системи, складена на основі навчального плану підготовки бакалавра...

Програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма призначена для організації навчання математики в класах з поглибленим вивченням математики. Вона розроблена на основі Державного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
geo.ocvita.com.ua
Головна сторінка